headerafbeelding Wat Zegt de Bijbel

Stichting Wat Zegt de Bijbel, gevestigd aan Familie van de Weijstraat 71, 8923 CK Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, die gebruikt worden door onze stichting. De Stichting wil zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Hoe wij dat doen, leest u de ‘privacyverklaring’. Op de teksten en afbeeldingen berust copyright.

Copyright

Op de website Watzegtdebijbel.nl berust copyright. Niets mag zonder schriftelijke toestemming van stichting Wat Zegt de Bijbel worden overgenomen.

Foto’s
Gebruikte afbeeldingen komen van stockfotowebsites pixabay.com, unsplash.com en creationswap.com.

Beterbijbel.nl
Het concept van BeterBijbel.nl is in maart 2009 geregistreerd bij i-DEPOT van BBIE (Benelux-Bureau voor Intellectueel Eigendom). Webteksten zijn beschermd met copyright die berust bij stichting Wat Zegt de Bijbel.

Wilt u tekst of afbeeldingen gebruiken? Neem contact op.


Privacyverklaring

Wij maken voor een aantal toepassingen, zoals BeterBijbel.nl en Learnnn.com, gebruik van systemen van derden. Voor persoonsgegevens, die u daar invoert gelden de privacyverklaringen zoals vermeld op de websites van deze andere partijen.

Contactgegevens:

Stichting              Wat Zegt de Bijbel
Bezoekadres:     Familie van de Weijstraat 71, 8923 CK Leeuwarden
Website               www.watzegtdebijbel.nl
E-mailadres        info @ watzegtdebijbel.nl

De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Wat Zegt de Bijbel. Hij is te bereiken via bestuur@ watzegtdebijbel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Wat zegt de Bijbel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt of heeft gemaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, voor zover wij die van u hebben gekregen.

 • Voorletters, voor- en achternaam (Personalia)
 • Geslacht (Personalia)
 • Adres- en telefoongegevens
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • Cursusnummer
 • E-mailadres

De stichting heeft bestuursleden waarvan de volgende informatie wordt verwerkt in verband met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

 • Naam en adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst verwerkt ook gegevens van cursisten en websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar indien ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info @ watzegtdebijbel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Stichting Wat Zegt de Bijbel verwerkt uw persoonsgegevens om:

 • Onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te bedanken voor een eventuele donatie.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Wat Zegt de Bijbel neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Stichting Wat Zegt de Bijbel gebruikt Microsoft Excel en Microsoft Access voor registratie en verwerking van gegevens van contactpersonen/cursisten. De bestanden wordt gebruikt, opgeslagen en bewaard op computers die beveiligd zijn door middel van actuele en up-to-date beschermingssoftware.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Wat Zegt de Bijbel bewaart uw persoonsgegevens in principe onbeperkt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Wat Zegt de Bijbel verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Wat Zegt de Bijbel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Wat Zegt de Bijbel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info @ watzegtdebijbel.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Wat Zegt de Bijbel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Wat Zegt de Bijbel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info @ watzegtdebijbel.nl

Voor overige informatie over de Nieuwe Europese Privacy wet, die sinds mei 2018 geldt, verwijzen we u naar de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl