headerafbeelding Wat Zegt de Bijbel

Wat Zegt de Bijbel biedt verschillende online cursussen aan in de digitale omgeving ‘learnnn’. Verschillende Bijbelboeken worden behandeld. Twee cursussen, basisbegrippen A en B, gaan over het specifieke karakter van het christelijk geloof. Na het inloggen / aanmaken van een account, kan je gelijk aan de slag met het Bijbelcursusmateriaal. De ‘aanmeld linkjes >>>’ openen direct in de externe learnnn cursusomgeving.

 

Basisbegrippen A | 15 lessen

In deze cursus worden algemeen christelijke principes behandeld en toegelicht vanuit de Bijbel. De basiscursus bestaat uit twee delen; A en B. Elk bevat vijftien lessen met boeiende vragen om je inzicht in de God van de Bijbel te vergroten. Het eerste deel behandeld onderwerpen zoals de Bijbel, wie is God, de mens, bekering tot God, opnieuw geboren worden, het offer van Christus, bekering en geloof, vergeving, rechtvaardiging, eeuwig leven en Gods leiding aan ons leven. Meer >>>


Basisbegrippen B | 15 lessen

Deze cursus is een vervolg op de cursus ‘Basisbegrippen A’. In het tweede deel komen onderwerpen aan bod zoals heiliging, zonde(n), oude en nieuwe mens, doop, geloofszekerheid, bidden, danken loven en aanbidden, Bijbellezen, discipelschap, geestelijke groei en de gemeente. Meer >>>


Genesis A, hoofdstuk 1- 26| 16 lessen

Het eerste boek van de Bijbel is het boek Genesis, waarin wordt beschreven hoe God de hemel (universum) en de aarde schiep en al wat daarin is en hoe mensen in huwelijk en gezinnen leefden met God. Dit eerste deel bevat een algemene toelichting over het boek Genesis en vijftien lessen over de hoofdstukken 1-26 met toelichtingen op de Bijbeltekst en boeiende vragen. Meer >>>


Esther | 10 lessen

Esther is een Joods meisje dat (gedwongen) met een heidense koning trouwt. Dit boek is aan haar gewijd, terwijl er verder nergens in de Bijbel over haar gesproken wordt. Het boek vertelt ook hoe en waarom het Purimfeest is ontstaan, dat nog altijd door de Joden wordt gevierd. Dit feest bewijst dat dit boek gebeurtenissen beschrijft, die ook feitelijk hebben plaatsgehad. Het spreekt van Gods (voor mensen onzichtbare) ingrijpen om het Joodse volk te redden. Want Hij heeft beloofd dat uit hen de Messias geboren zal worden. Meer >>>


Ruth | 5 lessen

Ruth leeft in een tijd waarin het slecht gaat met het volk Israël. Vaak wordt beweerd dat vrouwen geen belangrijke rol spelen in de Bijbel, maar juist hier wordt duidelijk dat zij in Gods ogen altijd erg belangrijk zijn. Het laat ook zien hoe God Zijn weg gaat met ‘zomaar’ een mens en dat ieders leven zin heeft in Gods plan. Meer >>>headerafbeelding Wat Zegt de Bijbel
E-mail Bijbelcursussen

Wat Zegt de Bijbel biedt Bijbelcursussen per e-mail aan. De cursussen bestaan uit vijftien lessen met of zonder begeleiding van een Bijbelmentor. Naast de cursussen van het Oude- en Nieuwe Testament zijn er ook cursussen voor de jeugd en ‘Basisbegrippen uit de Bijbel’.

Een cursus met begeleiding door een Bijbelmentor bestaat uit 15 lessen die je eens per 2 weken maakt. Na het maken van de les stuur je deze per e-mail naar de Bijbelmentor. Hij/zij kijkt de les na en je ontvangt per e-mail je les met verbeteringen / opmerkingen terug.

Wil je het cursusmateriaal gebruiken voor persoonlijke Bijbelstudie of (in je Bijbelkring of groeigroep)? Geen probleem. Je vraagt het aan en je ontvangt de 15 lessen in één keer per e-mail als pdf-bestand of in een map op papier. Er is dan geen begeleiding van een Bijbelmentor. Meer >>>

Richteren | 15 lessen

Nog vóór dat koningen werden aangesteld om Israël te besturen, traden namens God rechters (Richteren) op om het volk te leiden en recht te spreken. De Bijbel vertelt over zowel mannelijke als vrouwelijke rechters, over hun geloof, twijfel en angst, maar ook over hun heldhaftige daden en buitengewone krachten. Leer hoe God op een bijzondere manier werkt in hun leven en wat wij hiervan kunnen leren. De cursus heeft de volgende lessen: inleiding, Groot is Zijn trouw, Otniel, Ehud en Samgar, Debora, roeping van Gideon, overwinning op de Midianieten en Amalekieten, afrekening van Gideon, Abimelech, Thola, Jaïr en Jefta als richter, belofte maakt schuld, geboorte van Simson, de kracht van Simson, Simson verslaat de Filistijnen, Micha en wraak op de Benjaminieten. Meer >>>


Lucas A, hoofdstuk 1 – 13 | 15 lessen

Hoewel Lukas niet tot de twaalf discipelen hoorde, was hij een toegewijd volgeling van de Heer Jezus. Zoals hij schrijft in de opening van zijn Lukas evangelie, heeft hij zijn informatie met zorg verzameld van ooggetuigen van Jezus’ leven en in chronologische volgorde op schrift gezet. In deze vijftien lessen geven we uitleg over de eerste 13 hoofdstukken van het Lukas evangelie en proberen we  je met de ogen van Lukas naar het leven van de Heer Jezus te kijken. Meer >>>


Romeinen A, Hoofdstuk 1 – 8 | 15 lessen

Het was Paulus’ grote wens om nog een keer naar Rome te gaan. Omdat hij daar nog niet geweest was, beschrijft hij voor hen uitgebreid de basis van het christelijk geloof; hoe kunnen zondige mensen toch een relatie met God krijgen. Het is een brief met een duidelijke structuur en zijn onderwijzing is  ook voor ons belangrijk om te lezen en te begrijpen. De cursus over de brief aan de Romeinen is verdeeld over twee delen van elk vijftien lessen. Meer >>>


Romeinen B, hoofdstuk 9 – 11 | 15 lessen

Deze cursus is een vervolg op Romeinen A. Na het onderwijs over ‘Gods redding voor zondaars’ gaat het in hoofdstuk 9 t/m 11 over Israël en vanaf hoofdstuk 12 over de christelijke levenswandel. De onderwerpen zijn: De kwestie Israël , De pottenbakker en het leem, gerechtigheid, het overblijfsel, takken en loten, Gods’ ontferming, ons offer aan God, omgang met (on)gelovigen, wapens, verdraagzaamheid, zorgvuldige omgang, aanvaarden en dienen, groeten en Paulus’ afsluitende woorden. Meer >>>


Jesaja A, hoofdstuk 1 – 35 | 15 lessen

De profeet Jesaja wordt gerekend tot de grote profeten uit de Tenach, het Oude Testament. Jesaja trad op gedurende 64 jaren, in de 7de eeuw v.Chr.. Zijn uitspraken werden niet altijd in dank afgenomen omdat hij de ondergang voorspelde van het koninkrijk van Juda en Israël. Voor het christendom is Jesaja belangrijk in zijn voorspelling over de geboorte van Jezus, de Christus, en het lijden en sterven van Jezus als knecht van God.

De Bijbel is een uniek boek. De opzet van deze lessen over de Bijbel is om het Woord en de God van de Bijbel beter te leren kennen. In aanvulling op de Basisbeginselen wordt in deze cursus dieper ingegaan op het Bijbelboek afzonderlijk. Voor meer info over cursusaanbod zie Stichting Wat Zegt de Bijbel. Meer >>>


‘Werk in uitvoering’

Momenteel zijn er negen Bijbelcursussen online en werken we aan het herzien en online zetten van al bestaande schriftelijke cursussen. Indien je hierbij wil helpen als vrijwilliger, neem contact op