headerafbeelding Wat Zegt de Bijbelunsplash.com

Lees het overzicht van de namen van de Bijbelboeken en de bijbehorende afkortingen, zoals gebruikt in de cursussen van Wat Zegt de Bijbel.

Oude Testament (OT)

Genesis Gn
Exodus Ex
Leviticus Lv
Numeri Nm
Deuteronomium Dt
Jozua Jz
Richteren Ri
Ruth Ru
1 Samuel 1Sm
2 Samuel 2Sm
1 Koningen 1Kn
2 Koningen 2Kn
1 Kronieken 1Kr
2 Kronieken 2Kr
Ezra Ea
Nehemia Ne
Esther Es
Job Jb
Psalmen Ps
Spreuken Sp
Prediker Pr
Hooglied Hl
Jesaja Js
Jeremia Jr
Klaagliederen Kl
Ezechiël Ez
Daniël Dn
Hosea Hs
Joel Jl
Amos Am
Obadja Ob
Jona Jn
Micha Mc
Nahum Na
Habakuk Hk
Zefanja Zf
Haggaï Hg
Zacharia Zc
Maleachi Ml

Nieuwe Testament (NT)

Mattheüs Mt
Markus Mk
Lukas Lk
Johannnes Jh
Handelingen Hd
Romeinen Rm
1 Korinthe 1Kor
2 Korinthe 2Kor
Galaten Gl
Efeze Ef
Filippenzen Fp
Kolossenzen Ko
1 Thessalonicenzen 1Th
2 Thessalonicenzen 2Th
1 Timotheüs 1Tm
2 Timotheüs 2Tm
Titus Tt
Filemon Fm
Hebreeën Hb
Jakobus Jk
1 Petrus 1Pt
2 Petrus 2Pt
1 Johannes 1Jh
2 Johannes 2Jh
3 Johannes 3Jh
Judas Jd
Openbaring Op