headerafbeelding Wat Zegt de Bijbelunsplash.com

Lees het overzicht van de namen van de Bijbelboeken en de bijbehorende afkortingen, zoals gebruikt in de cursussen van Wat Zegt de Bijbel.

Oude Testament (OT)

Genesis Gn.
Exodus Ex.
Leviticus Lv.
Numeri Nm.
Deuteronomium Dt.
Jozua Jz.
Richteren Ri.
Ruth Ru.
1 Samuel 1Sm.
2 Samuel 2Sm.
1 Koningen 1Kn.
2 Koningen 2Kn.
1 Kronieken 1Kr.
2 Kronieken 2Kr.
Ezra Ea.
Nehemia Ne.
Esther Es.
Job Jb.
Psalmen Ps.
Spreuken Sp.
Prediker Pr.
Hooglied Hl.
Jesaja Js.
Jeremia Jr.
Klaagliederen Kl.
Ezechiël Ez.
Daniël Dn.
Hosea Hs.
Joel Jl.
Amos Am.
Obadja Ob.
Jona Jn.
Micha Mc.
Nahum Na.
Habakuk Hk.
Zefanja Zf.
Haggaï Hg.
Zacharia Zc.
Maleachi Ml.

Nieuwe Testament (NT)

Mattheüs Mt.
Markus Mk.
Lukas Lk.
Johannnes Jh.
Handelingen Hd.
Romeinen Rm.
1 Korinthe 1Kor.
2 Korinthe 2Kor.
Galaten Gl.
Efeze Ef.
Filippenzen Fp.
Kolossenzen Ko.
1 Thessalonicenzen 1Th.
2 Thessalonicenzen 2Th.
1 Timotheüs 1Tm.
2 Timotheüs 2Tm.
Titus Tt.
Filemon Fm.
Hebreeën Hb.
Jakobus Jk.
1 Petrus 1Pt.
2 Petrus 2Pt.
1 Johannes 1Jh.
2 Johannes 2Jh.
3 Johannes 3Jh.
Judas Jd.
Openbaring Op.